Szczegóły oferty

Ustronie Morskie

Ustronie Morskie

Działka - sprzedaż 18 500 000 PLN 1 927,08PLN/m2
 / 9600 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Na sprzedaż działka w pierwszej linii zabudowy z pozwoleniem na budowę.
Pow 9600m2
Na działkę są wskazane warunki MPZP.

1. Ustalenia dla terenu o symbolu; 47UT
1) przeznaczenie terenu; zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i in.))
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Przy modernizacji ośrodków i wymianie domków kempingowych należy stosować zasadę pozostawienia wolnego od zabudowy pasa o szerokości 100 mod brzegów morza.
3. Wprowadza się zakaz usuwania drzew i krzewów poza koniecznymi cięciami sanitarnymi.
4. Maksymalny udział powierzchni zabudowy wszystkimi budynkami w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 20%.
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 50 %
6. Zabudowę usług turystycznych należy kształtować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych.
7. Zabudowę kempingową, obiekty garażowe, gospodarcze i towarzyszące należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych.
8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 25°-45°, lub płaskich.
3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- nie ustalone w planie zasady zabudowy – zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi
4) zasady podziału terenu
- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 4000 m²; z zastrzeżeniem treści §16 uchwały
5) zasady ochrony środowiska i przyrody
- dla nieruchomości położonych w granicach OChK Koszaliński Pas Nadmorski obowiązują zasady określone w §13 uchwały,
- dla nieruchomości określonych w granicach obszaru Natura 2000 "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski" obowiązują zasady określone w §13 uchwały,
- dla występujących w granicach obszaru gatunków roślin objętych ochroną częściową mają zastosowanie przepisy określone w §13 uchwały,
- dla występujących w granicach obszaru chronionych siedlisk przyrodniczych mają zastosowanie przepisy określone w §13 uchwały,
- w granicach przedmiotowego terenu realizacja przedsięwzięć w rozumieniu przepisów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, będzie możliwa po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, które wskaże brak negatywnego wpływu na chronione siedliska i gatunki przyrodnicze, ze względu na które został powołany obszar Natura 2000.
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- nie występują
7) zasady obsługi w zakresie komunikacji
- dojazd do terenu z: 28KD(D)
8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
- obowiązują zasady zgodnie z §17 uchwały
9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych
- dla nieruchomości położonych w granicach pasów technicznego i ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w §15 uchwały.
10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu
- nie występuje

Do ceny 18500000 należy doliczyć vat 23&



Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

------------------------------------------------------------------------
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

LEGRA nieruchomości

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).