Marianowo

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
113 800 PLN
Powierzchnia
1 138 m2

Idealna lokalizacja dla osób ceniących życie w otoczeniu ciszy, spokoju i przyrody!

Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni 1138m2 zlokalizowaną w odległości ok 150m w linii prostej od jeziora Marianowskiego.
Grunt usytuowany w urokliwym miejscu, teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - teren elementarny UT4":

Główne założenia MPZP przedstawiają się następująco:

A) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa rekreacyjna (całoroczna) z dopuszczeniem mieszkania dla właściciela,
b) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy,
c) dopuszcza się zlokalizowanie kubaturowych obiektów gospodarczych niemieszkalnych;
B) zasady zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku planu, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 2016
b) zabudowa wolnostojąca,
c) wysokość zabudowy dla obiektu mieszkalnego do 9,5 m, do 2 kondygnacji użytkowych (druga kondygnacja w dachu),
d) na 1 wydzielonej działce budowlanej o minimalnej powierzchni określonej w § 9 pkt 1 ( powierzchnia działek - minimum 800 m² dla zabudowy mieszkaniowej i minimum 1000 m² dla zabudowy rekreacyjnej), dopuszcza się zrealizowanie tylko 1 obiektu budowlanego o funkcji podstawowej,
e) dopuszcza się wolnostojący obiekt garażowy i gospodarczy,
f) wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych niemieszkalnych do 7 m - maksymalnie 1 kondygnacja z dachem stromym,
g) dachy strome o nachyleniu połaci dachowej od 30º do 45º,
h) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30% powierzchni działki budowlanej,
i) dopuszcza się obiekty małej architektury;
C) ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego
- powierzchnia biologicznie czynna 60% powierzchni działki budowlanej;
D) wskaźnik intensywności zabudowy
- 0,05 – 0,4;
E) ustalenia z zakresy ochrony środowiska kulturowego
- część obszaru położona jest w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia § 7;
F) zasady podziału terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m², b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki minimum 25 m;
G) obsługa komunikacyjna terenu; dostępność komunikacyjna z drogi 01KDW, 02KDW oraz dotychczasowa z drogi gminnej (poza granicą planu)
1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów funkcjonalnych z istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych wydzielonych na rysunku planu oraz według zasad określonych w ust. 2.
2. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod niepubliczne drogi wewnętrzne na poszczególnych terenach funkcjonalnych w obrębie nowo wydzielonych działek o następujących parametrach: minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych (w tym sięgaczy) - 8,0 m; sięgacze muszą być zakończone placem manewrowym o wymiarach: na terenach oznaczonych symbolem UT - 12,5 m x 12,5 m, na terenach oznaczonych symbolem MN - 15,0 m x 15,0 m. 3. Obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na działce budowlanej z zachowaniem wskaźników:
1) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny;
2) dla zabudowy rekreacyjnej - minimum 2 miejsce parkingowe;
3) dla zabudowy rekreacyjnej - pensjonatowej - minimum 1 miejsce parkingowe na pokój; 4) dla zabudowy z dopuszczeniem usług: należy zabezpieczyć miejsca postojowe na potrzeby prowadzonej działalności:
a) handlu - minimum 2 miejsca parkingowe na lokal,
b) gastronomii - minimum 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. ;
4. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Linie rozgraniczające drogę wewnętrzną wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 2016
2) Wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usuwać na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
H. Zaopatrzenie w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego poza obszarem planu; dopuszcza się korzystanie z ujęć wody zlokalizowanych na terenie własnych działek do celów gospodarczych;
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody;
3) ustala się parametry nowo projektowanych sieci - ø 35 ÷ 100 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg;
4) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej;
5) lokalizację w pasie drogowym nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych.
I. Kanalizacja sanitarna:
1) odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - tłocznej o średnicach od 40 - 200 mm ze zrzutem ścieków istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej (oczyszczalnia w Dobrzanach znajdującej się poza obszarem planu). Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków w liniach rozgraniczających dróg;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację bezodpływowych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe;
3) w przypadku zrealizowania sieci kanalizacyjnej ustala się obowiązek podłączenia do sieci oraz likwidację zbiorników bezodpływowych.
J. Kanalizacja deszczowa:
1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez ich wykorzystywane do celów gospodarczych. Dopuszcza się odprowadzenie wód do gruntu poprzez studnie chłonne, stosowanie zbiorników małej retencji, oczek wodnych, przepuszczalnych nawierzchni dróg i parkingów;
2) ustala się parametry nowo projektowanych sieci - ø 200 ÷ 400 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg.
K. Zaopatrzenie w gaz:
1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze planu gazem przewodowym średniego ciśnienia z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem opracowania;
2) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią średniego ciśnienia - ø 32 ÷ 50 mm; dopuszcza się w do czasu gazyfikacji przewodowej stosowanie gazu bezprzewodowego;
3) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg.
L. Elektroenergetyka:
1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego;
2) odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania;
3) dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych.
M. Telekomunikacja - obowiązuje prowadzenie sieci telekomunikacyjnej jako linii kablowych w kanalizacji telefonicznej.
N. Gospodarka odpadami - stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych na posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu zgodnie z przyjętym przez gminę zorganizowanym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
P. Zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnych źródeł ciepła, zaleca się stosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne itp.
R. Regulacja stosunków wodnych:
1) występujące w granicach opracowania rowy melioracyjne muszą być zachowane z warunkiem drożności a zagospodarowanie terenu nie może utrudniać konserwacji i utrzymania tych urządzeń; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2016
2) w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się ich przebudowę lub zabudowę zachowując drożność całego systemu
Istnieje możliwość dokupienia sąsiedniej działki o powierzchni 1094m2
Polecam ze względu na lokalizację w bardzo urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, terenów spacerowo - rekreacyjnych oraz ze względu na cenę. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

LEGRA nieruchomości

Formularz Kontaktowy


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 

Oferty najnowsze